THÔNG TIN VỀ THU HỒI VÀ XỬ LÝ SẢN PHẨM THẢI BỎ

Ngày 22 tháng 05 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 16/2015 về Thu hồi và xử lý Sản phẩm thải bỏ. Theo đó, Công ty Piaggio  Việt Nam (PVN) với tư cách nhà nhập khẩu có trách nhiệm thu hồi xử lý đối với sản phẩm do Công ty nhập khẩu và bán tại thị trường Việt Nam. Quyết định này sẽ chính thức được thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2016. Piaggio Việt Nam kính thông báo các thông tin về Thu hồi và xử lý Sản phẩm thải bỏ như sau:

 

1. Đối tượng sản phẩm

Danh mục sản phẩm thải bỏ trong xe máy của PVN gồm có:

– Ắc quy xe do PVN nhập khẩu:

– Săm lốp xe do PVN nhập khẩu.

 

2. Danh sách Điểm thu hồi 

Danh mục này sẽ được cập nhật khi có sự thay đổi.

Top